Disclaimer

Tobias van Helden Edelsmid® (alsmede Academie voor Edelsmeden®) is aangesloten bij de Stichting Pictoright te Amsterdam. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Tobias van Helden vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Tobias van Helden. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobias van Helden. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid: Tobias van Helden garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij waken over uw persoonsgebonden gegevens die u ons stuurt via een telefoon of email.

Copyright en alle rechten voorbehouden © 2014 – 2020 Tobias van Helden.

Advertentie